АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И РИСКА ОТ ИЗМАМИ,

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА1. Същност на модела COSO и прилагането му Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

2. Новото предстои - оценката на риска от измами.

3. Подходи за оценка на риска от измами

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 140 лв.

Цена за повече от 2 участника: 120 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300