АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АПИИ ЗА 2018 г.

Албена Цанкова Тошева, Регистриран одитор, София

Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Регистриран одитор, Управляващ съдружник на "Одит Консулт 2004" ООД, София

Бойко Деянов Моллов, Вътрешен одитор, ВиК София Област

Валентина Василева Дайкова, Икономист, Главен вътрешен одитор в отдел "Одит на паричните дейности" на БНБ

Веселина Йорданова Петковска, Регистриран одитор, Управляващ съдружник, "СУФЛИН" ООД

Владислав Руменов Михайлов, ЕПИ, Финансов директор, “Чери Дрийм” ООД, София

Дарина Ганчева Драгова, Главен Счетоводител, Народен театър "Иван Вазов", София

Димитър Петров Динев, ЕПИ, Председател на УС на АПИИ, Сертифициран проверител на измами при ACFE, (CFE)

Лидия Филипова Карамитева, Регистриран одитор, Смолян

Марина Кънчева Любенова, ЕПИ, Икономист, Началник отдел "Одит на паричните дейности", БНБ

Мариана Донева Петрушева, ЕПИ, Вътрешен одитор, EVN ЕООД, Пловдив

д-р Недялко Вълканов Вълканов, ЕПИ, Главен асистент в катедра "Финанси" при Икономически университет - Варна

Николина Христова Ганчева, Регистриран Одитор, Управител на СОП "СУФЛИН" ООД

Павлина Игнатова Вардарова, Помощник-одитор, “Одит Консулт 2004” ООД

Петя Тодорова Вълкова, ЕПИ, Помощник-одитор, “Одит Консулт 2004” ООД

Румен Христов Димитров, ЕПИ, Помощник-одитор, “Финанс Одит Консулт 2002”, Варна

Славчо Славчев Златков, ЕПИ, Член на УС на АПИИ, Директор на Дирекция "Вътрешен одит" в Министерство на отбраната

Султана Христова Българенска, Член на УС на АПИИ, Регистриран одитор и Управител на ОСА "Одит, счетоводство, анализи" ООД

Тодор Георгиев Гогов, Началник "Вътрешен одит и контрол" в MONBAT AD, Монтана

Янка Първанова Александрова, Икономист, Синдик, Съдебен експерт - вещо лице, гр. Перник


Към началото на страницата

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018