АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯТА  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 2023 г.

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023

Доц. Димитър Динев, CFE, СЕПИ

Основател и

Председател на УС на АПИИ

e-mail адрес: Тук

Султана Българенска, Регистриран одитор,

Член на УС на АПИИ

e-mail адрес: Тук

Д-р Славчо Златков,

СЕПИ, CICA

Член на УС на АПИИ

e-mail адрес: Тук

Доц. Недялко Вълканов, PhD, СЕПИ,

Член на УС на АПИИ,

e-mail адрес: Тук

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ (АПИИ) е учредена на 02.04.2004 г. като юридическо лице с нестопанска цел и е последовател на „Български Съвет срещу Длъжностни измами”, създаден по инициатива на ACFE (Асоциацията на сертифицираните проверители на измами), САЩ.

От 2012 г. АПИИ ПРИЕМА И КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА!

    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

          Доц. д-р Димитър Петров Динев, CFE, СЕПИ, Председател на УС на АПИИ

          Доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, СЕПИ, Преподавател в Икономически университет - Варна

          Марина Кънчева Любенова, СЕПИ, Вътрешен одитор

          Д-р Славчо Славчев Златков, СЕПИ, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор 

          Султана Христова Българенска, Регистриран одитор, Управител на "ОСА" ООД


Според АПИИ: Икономическите измами включват корупцията, присвояването и злоупотребата с активи, пране на пари, академични измами и измамите чрез финансови и нефинансови твърдения, осъществявани от длъжностни лица и организации.

    ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА АПИИ СА:

          Обединяване усилията на обществото, академичните общности и специалистите в областта на предотвратяване, разкриване и възпрепятстване на икономическите измами;

          Сертифициране на "Експерт проверител на измами" към АПИИ;

          Повишаване квалификацията на членовете й относно подходите и методите за противодействие на икономическите измами;

          Прилагането на различни политики и практически подходи в управлението на държавни, обществени и частни организации и фирми за противодействие и намаляване на икономическите измами;

          Сътрудничество с държавни и общински организации, международни частни и обществени институции, обмяна на опит по актуални въпроси на икономическите измами и противодействието им с ACFE, OLAF и сродни организации;

          Развитие на нормативната среда в областта на борбата срещу икономическите измами.

 

    ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НИ СА:

          Привличане на членове от всички сфери на икономиката и финансите, правораздаването, академични учреждения, държавни, общински и частни организации и фирми;

          Събиране, анализ и разпространение на информация и практически примери на своите членове и обществото относно разкриването, предотвратяването и противодействието на икономическите измами;

          Обучение и повишаване квалификацията на своите членове и на специалисти от държавни, общински, частни и академични организации;

          Предложения за изменения в законодателството и управлението на макро и микро бизнес ниво по отношение на икономическите измами;

          Създаване и усъвършенстване на методиките и инструментариума за разкриване, предотвратяване и възпрепятстване на икономическите измами;

          Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси по различни проблеми, свързани с противодействието на икономическите измами.

          Активно привличане на своите членове във всички инициативи и мероприятия на АПИИ

       

     АПИИ - Устав

УСТАВЪТ НА АПИИ - Допълнен и променен на 6 Юни 2014 г. с решение на Общото събрание на АПИИ (в .pdf формат)  

Решение No 5 на Софийски градски съд за вписване в Регистъра на юридическите лица на промените в Устава на АПИИ!

Марина Любенова, СЕПИ

CRMA, CICA

Член на УС на АПИИ

e-mail адрес: Тук